Sociala medier, smartphones och beroende – intervju i P1 Morgon

Jag blev intervjuad i P1 Morgon kring sociala medier, smartphones och beroende, i ett samtal som började med redaktionens vinkeln att "onda" företag (som Snapchat, Google och Facebook) är ute för att göra oss beroende, till att styra in samtalet på en...

Radio Sweden interview: Startups at odds over stock option tax changes

I was interviewed by Radio Sweden concerning the new stock option legislation presented in the Government's fall budget. It's an issue that I have been involved with for several years, meeting with the legislators and submitting an official comment on the legislative...

Jurymedlem för Stockholms Innovationsstipendie

Jag är ärad att blivit utsedd till jurymedlem för Stockholms Innovationsstipendie i kategorin "Kreativa och Kulturella Näringar" tillsammans med Sara Herrlin, grundare av Sthlm Music City och Tobias Degsell, Combiner. Vårt jobb är att "vaska fram de bästa...

#Almedalen: Startup-moderering på Nationella Entreprenörsdagen

Medan arbetslösheten varit på den politiska agendan i många år, har den akuta arbetskraftsbristen seglat upp som en mycket hämmande faktor för att svenska startups ska kunna expandera och bli framgångsrika. Vilka konstruktiva lösningar finns? Jag modererade en mycket...

Näringsdepartementet @ SUP46

Vad skiljer startups och vanliga företag åt? Det behöver våra riksdagspolitiker känna till, och därför bjöd jag upp Riksdagens Näringsutskott på SUP46 där jag är senior advisory board member. Efter en introduktion och rundvisning av SUP46s avgående VD och medgrundare,...

Aktuella konsultområden och föreläsningar
Current consulting areas & talks

MARKETING AUDIT

Maximera din marknadsinvestering! Ger din investering i marknadsföring, sociala medier och SEO maximalt? Oberoende revision av din marknadsföring och hur resultatet och ROI kan förbättras och utvecklas. Workshop eller konsultuppdrag.

Maximize your market investment! Does your investment in marketing, social media and SEO give maximal pay off? Independent review of your marketing, and how performance and ROI can be improved and developed. Workshop or consultancy assignment.

DIGITALISATION

Stå redo i konkurrensen: Digitalisering för ledning & styrelse. Möjligheter och risker  i den digitala ekonomin och nya verkligheten med digitalisering, automatisering, AI, AR / VR, blockchain, säkerhetsrisker och nya startupkonkurrenter. Inspirationsföreläsning.

Out-compete your competition: Digitalisation for management & board. Opportunities and risks in the digital economy with digitisation, automation, AI, AR / VR, blockchain, security risks and new startup competitors. Inspiration lecture.

STARTUP METHODS

Startupmetoder för det mogna företaget: Startups är glödheta. Vad kan ditt företag lära av startups och hur de arbetar för att öka innovation, kommunikation, automatisering, tillväxt och resultat? Föreläsning/workshop och konsulting.

Startup methods for the mature company: Startups are super hot. What can your company learn from startups, startup methods and how they work to boost innovation, communication, automation, growth and results? Lecture / workshop and consultation.

KICKSTART GROWTH!

Missar ditt företag intäkter varje dag? Idag kretsar produktutveckling, marknadsföring och försäljning kring digitalisering. Jag leder en vitamininjektion i din organisations marknadsföring och försäljning för att utveckla och vässa er digitala kompetens.

Are revenue by passing your company by every day? Today, product development, marketing and sales are all about digitalization. I lead a vitamin injection into your organization’s marketing and sales to develop and sharpen your digital skills.

INNOVATION

Innovationsworkshop utifrån Business Model Canvas: Identifiera nya målgrupper, kanaler, paketering, partners och leverans som kan resultera i helt nya lönsamma affärer byggda på samma produkter och tjänster som idag! 

Innovation workshop based on Business Model Canvas: Identify new audiences, channels, packaging, partners and delivery that can result in brand new profitable business results built on the same products and services as today!

COACHING

Privat coachning i digital strategi och taktik för chefer och VDar. Känner du att du halkar efter? Att du behöver kunskap och inspiration men inte har tid? Jag fungerar som privat coach och bollplank för chefer och VDar som vill ha diskret hjälp att prestera och briljera digitalt.

Private coaching in digital strategy and tactics for managers and CEOs. Do you feel that you’re lagging behind? That you need knowledge and inspiration but don’t have time? I work as a private coach and  sounding board for managers and CEOs who want discreet help to perform and excel digitally.

UPDATE

Uppdatering i onlinemarknadsföring och sociala medier: Lär dig det senaste nyheterna och best practise för att maximera utfallet av din investering i sociala medier.

Online Marketing and Social Media Update: Learn the latest news and best practices to maximize the outcome of your investment in social media.

INSPIRATION

Lönsamma digitala medier: Att bygga affärer från sociala medier och köpt onlinemedia till försäljning med tydlig resultatuppföljning. Föreläsning / Workshop.

Profitable Digital Media: Building business from social media and paid online media, to sales with clear performance monitoring and iteration. Lecture / workshop.

DIGITAL WINNER

Konkurrentanalys – vem vinner?  Många företag hinner inte göra ordentlig konkurrentanalys. Köp den! Vem når ut bäst i sociala medier? Hur rankas dina webbsidor jämfört med konkurrenterna på Google och varför? Vem vinner PR-slaget? Allt det här är väsentligt för att kunna konkurrera, ta marknadsandelar och växa. Konsultuppdrag.

Competitor analysis – who wins? Many companies don’t have time to do a proper competitor analysis. Buy it! Who have the best reach in social media? How do your web pages rank compared to your competitors in Google – and why? Who wins the PR battle? This is all essential in order to compete, gain market share and grow. Consultancy assignment.

Annika Lidne

Hi! I’m Annika Lidne

I’m a serial entrepreneur, consultant, advisor, speaker, author, writer, inventor and product developer. Currently I’m the CEO and co-founder of Dramatify. I also work as an advisor, consultant, speaker, moderator & educator in my own company. I’m one of the senior members of the advisory board of Stockholm’s premier startup hub SUP46. I also lobby for better startup conditions in Sweden, mainly towards the Swedish government and parliament. One facet of this work, was as lead author of the Swedish Startup Manifesto.

Previously I have started a number of communication companies/agencies, and also served as the managing director of two companies in a Finnish company group, where I also developed the largest legal new service in Scandinavia. I’m also a published author and an award-winning director.

I love public speaking and educating professionals in digital leadership,  social media, innovation, startup mindset and product development. Contact me to hire me!

Hire me!  // Anlita mig!

Speaker / Talare

Book me!

Moderator / Interviewer

Book me!

Education / Utbildning

Learn more

Consultancy / Konsult

Learn more

#socialmedia   #startups   #innovation   #entrepreneurship   #leadership #digital_management   #product_development

Speaker at // Talare på:

Moderator at / på:

Streaming Tech Sweden
VRmeetupSwe
Swedish Startup Sessions
Transhumanistiska Kulturfestivalen

Clients / Kunder

(Consulting & Education)

 

Contact me / Kontakta mig!